HaberlerGündemMuhammed Ali Es-Sabuni vefat etti

Muhammed Ali Es-Sabuni vefat etti

Suriyeli İslam âlimi Muhammed Ali Es-Sabuni, Yalova'daki evinde vefat etti.

Muhammed Ali Es-Sabuni vefat etti

"Safvetu't-Tefâsir"'in müellifi, Müfessir ve Muhaddis Şeyh Muhammed Ali es-Sâbûnî bugün vefat etti.

Türkçe'ye de tercüme edilen Safvetü't-Tefasir ve Muhtasaru Tefsiri İbn Kesir dâhil 50 kitabı bulunan, 30 yıl Ümmül Kurra Üniversitesi'nde hizmet veren Şeyh Muhammed Ali es-Sâbûnî, hadis ve fıkıh ilimleri üzerine yaptığı çalışmalarla küresel çapta ismini duyurmuştu.

Muhammed Ali Es-Sabuni

1930 yılında Suriye'nin Halep şehrinde meşhur bir ailenin çocuğu olarak doğdu. Babası Şeyh Cemil Halep'in öne çıkan âlimlerindendir. Dinî ilimleri babasından okudu. Suriye'nin ileri gelen âlimlerinden dersler aldı.

Şeyh Muhammed Necip Sirac, Şeyh Ahmed eş-Şemma, Şeyh Muhammed Said el-İdlibî, Şeyh Rağıb et-Tabbah, Şeyh Muhammed Necip Hiyata hocalarından bazılarıdır.

1954 yılında Ezher'den mezun oldu. El-Alimiyye diplomasını almaya hak kazandı. El-Alimiyye, günümüzdeki doktoranın muadilidir. Daha sonra ülkesi Suriye'ye dönerek sekiz yıl sürecek olan tedris faaliyetlerinde bulundu.

Daha sonra Suudi Arabistan'a göç etti. Burada Mekke-i Mükkerreme Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde ve Eş-Şeria Fakültesi'nde dersler vermeye başladı. Buradaki tedris hizmeti yirmi sekiz yıl devam etti. Bu uzun süre boyunca üniversite hocaları yetiştirdi ve Ümmü'l-Kura Üniversitesi'nde birçok klasik eserin tahkikini yaptı.

Eserleri

Safvetü't-Tefâsîr

El-Mevârîs fi'ş-Şerîati'l-İslâmiyye

Min Künûzi's-Sünne

Ravâ'i'u'l-Beyân fî Tefsîri Âyâti'l-Ahkâm

Kubes min Nûri'l-Kur'âni'l-Kerîm

Es-Sünnetü'n-Nebeviyye Kismün mine'l-Vahyi'l-İlâhî el-Münezzel

Mevsû'atü'l-Fikhi'ş-Şer'î el-Muyesser

Ez-Zevâcü'l-İslâmî el-Mübekkir Seâdetün ve Hisânetün

Et-Tefsîru'l-Vâdıh el-Müyesser

El-Hedyü'n-Nebeviyyü's-Sahîh fî Salâti't-Terâvîh

Îcâzü'l-Beyân fî Süveri'l-Kur'ân

Mevkifü'ş-Şerîati'l-Garrâ' min Nikâhi'l-Müt'ati

Haraketü'l-Ardi ve Deverânühâ Hakîkatün İlmiyyetün Eşbetehâ'l-Kur'ân

Et-Tibyân fî Ulûmi'l-Kur'ân

Akîdetü Ehli's-Sünneti fî Mîzâni'ş-Şer'i

En-Nübüvvetü ve'l-Enbiyâ'

Risâletü's-Salâti

El-Mehdiyyü ve Eşrâtü's-Sâ'ati

El-Müktetaf min 'Uyûni'ş-Şi'r

Keşfü'l-İftirâ'ât fî Risâleti't-Tenbîhât Havle Safveti't-Tefâsîr

Dürratü't-Tefâsîr

Cerîmetü'r-Ribâ Ahtaru'l-Cerâ'imi'd-Dîniyyeti ve'l-İctimâ'iyyeti

Et-Tebsîr bimâ fî Rasâ'ili Bekr Ebû Zeyd mine't-Tezvîr

Şerhu Riyâdi's-Sâlihîn

Şübehât ve Ebâtîl Havle teaddüdi Zevcâti'r-Rasûl

Risâletün fî Hukmî't-Tasvîr

Me'âni'l-Kur'ân

El-Muktetaf min 'Uyûni't-Tefâsîr

Muhtasaru Tefsîri İbn Kesîr

Muhtasaru Tefsîri't-Taberî

Tenvîru'l-Ezhân min Tefsîri Rûhi'l-Beyân

El-Müntekâ'l-Muhtâr min Kitâbi'l-Ezkâr

Fethu'r-Rahmân bi Keşfi mâ Yeltebisü fi'l-Kur'ân

İLGİLİ HABERLER

Şehid Hasan'ın babası Mehmet Gökgüz: Azmettiriciler de yargılanmalıŞehid Hasan'ın babası Mehmet Gökgüz: Azmettiriciler de yargılanmalıMısır'daki idam kararları​ Şanlıurfa'da protesto edildiMısır'daki idam kararları​ Şanlıurfa'da protesto edildiMevsimlik tarım işçileri insanca bir yaşam istiyorMevsimlik tarım işçileri insanca bir yaşam istiyor​PKK'nin Mersin'de katlettiği muhterem bir alim: Molla Fehim Yönden​PKK'nin Mersin'de katlettiği muhterem bir alim: Molla Fehim Yönden​Mısır’daki idam kararları Mardin’de protesto edildi​Mısır’daki idam kararları Mardin’de protesto edildi
SIRADAKİ HABER